Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

Bedrifters verdigrunnlag

Mange organisasjoner har skriftlige verdigrunnlag. Disse kan også bli kalt etiske retningslinjer eller etisk grunnlag. Verdigrunnlaget kan også inngå i visjoner, måldokumenter, plandokumenter, mål- og formålsdokumenter, strategiske planer etc.

Vi skal igjennom flere ting for å gå i dybden på Employer Branding. Men det er en generell usikkerhet rundt skillet mellom et selskaps kultur og dets verdier. Det er en usikkerhet som mange selskaper møter, men få bryr seg med å avklare. For meg må verdiene settes i sentrum. Få verdiene til et selskap riktig, og kulturen vil følge.  «Et selskaps kultur er i en konstant evolusjonstilstand, mens verdiene utgjør grunnlaget»

Når vi snakker om verdier, henviser man til de dypt holdte prinsippene som styrer våre beslutninger – i et selskap må disse være mer enn moteord. Tenk på det – hvis du ikke forstår dine egne personlige verdier, eller hvis de stadig skifter, vil du sannsynligvis oppleve en identitetskrise. Det samme gjelder selskaper.

Sett jobberolle og ferdigheter til side, hver ansatt bør være; tydelig med målet de alle styrer mot, og bedriftens verdier må understøtte dette målet.

Et selskaps kultur er imidlertid dannet av menneskene og er derfor utsatt for variasjon og gradvis endring. For eksempel kan forskjellige avdelinger ha sine egne unike kulturer, formet av faktorer som antall ansatte, sted, jobbdisiplin og arbeidspraksis. En super kultur er noe som utvikler seg organisk på baksiden av sterke, klart definerte bedriftsverdier.

Prioriter kjerneverdiene dine

Prioriter meningsfulle verdier som vil fungere som en veiledning for dine ansatte, og uttrykk dem på en måte som gjenspeiler bedriftens stemmetone og brand. For eksempel er vår viktigste verdi i Campaign Monitor “gjør mamma stolt” – dette fungerer som en påminnelse til våre ansatte om å være stolte av sitt arbeid og behandle sine kolleger med ærlighet og respekt.

Forsterk dem

Det nytter ikke å ha verdier med mindre de blir representert på en daglig basis.

Eksempler fra en bedrift: Vi viser våre fem kjerneverdier på veggene til hvert kontor, slik at hvis du spurte noen av våre ansatte, kunne de (håper jeg) resitere dem på stedet. Vi bygde også en ‘shout out’-app, slik at alle kan rose en annen ansatt for å oppfylle en verdi, som deretter blir lagt ut på selskapets interne kanal for alle å se.

Detaljer som disse tjener som en liten påminnelse til alle våre ansatte om at selskapets verdier alltid skal være kjernen i det de gjør. Og selv om vi aldri ønsker å pålegge noen våre verdier, ser vi etter å ansette folk som allerede har de samme verdiene som firmaet ditt.

Ansett personen, ikke CV’en

Jeg har alltid trodd på å ansette for holdning over evner (Man kan lære bort fag men ikke holdninger?!). Bedrifter ansetter vanligvis folk basert på hva de har gjort, og sier de opp ut fra hvem de er.

Hva forteller dette oss?

Hvis vi fokuserte mer på å bli kjent med personen bak søknadsskjemaet, bestemme om verdiene deres samsvarer med verdiene til selskapet, vil vi gi oss selv og våre ansatte en mye bedre sjanse for å lykkes. Det sørger også for at nyansatte kan prestere raskere. Å ta deg tid til å virkelig finne ut hva som betyr noe for en person, vil forhåpentligvis bety at du unngår kultursjokk.

Hva om du plutselig vokser fra å være en grunder til 10 personer eller til 1000 mennesker?

  • Redigér Kolonne
 
  • Redigér Tekstbehandler

Teknologiselskaper opplever ofte vekst og internasjonal ekspansjon i et unaturlig raskt tempo. Å administrere flere kontorer på tvers av forskjellige lokasjoner, som vokser i forskjellige hastigheter, gir alle mulige utfordringer – vekst i denne skalaen gjør selskapets verdier enda mer kritiske, ettersom de trenger å lage rammene som baserer viktige beslutninger som å ansette talent til nye kontorer.

Vi ønsker alle å være stolte av bedriftskulturen vår, men en god firmakultur kommer til mer enn bordtennisbord og gratis mat – det stammer fra verdiene. Hvis bedriftens verdier ikke er tydelig definert, vil de sannsynligvis ikke gjenspeiles i det daglige selskapslivet, og utfordringene som følger med bedriftens vekst vil forverres. Disse verdiene må være meningsfylte, i samsvar med selskapets tone og forsterkes blant ansatte, slik at de får den effekten de trenger for å oversette til en kultur du kan være veldig stolt av.

Hva er bedrifters verdigrunnlag?

Hva skriftlige verdigrunnlag er, hva de inneholder og hvordan de utformes, kan best illustreres med eksempler fra aktuelle verdigrunnlag. Nedenfor har vi derfor vist utdrag fra bedrifters verdigrunnlag. Bedrifters verdigrunnlag handler om forholdet til:

  • Samfunnet
  • Bedriften
  • Eierne
  • Ansatte
  • Kunder
  • Konkurrenter
  • Miljøet
  • Andre

Verdigrunnlagene kan legge forskjellig vekt på forskjellige verdier, de kan uttrykke seg forskjellig og de kan være forskjellige når det gjelder hvor detaljerte de er. Likevel går det en klar linje gjennom verdigrunnlagene. Dette gir et godt inntrykk av hva som i dag er de verdier som mange bedrifter ønsker å følge. Det er et stort samsvar mellom forskjellige bedrifters verdigrunnlag. Det er også stort samsvar mellom offentlige og private organisasjoners verdigrunnlag.

Et typisk verdigrunnlag

Våre mål, visjoner og strategier kan best utvikles og nås ved at vi har et felles sett av verdier som skal danne grunnlaget for alle våre handlinger, internt som overfor utenforstående. Våre grunnleggende verdier kan uttrykkes i ord som demokrati, frihet, likhet, medmenneskelighet, solidaritet, ærlighet, tillit, åpenhet og langsiktighet.

Samfunnet

Bedriftens hovedoppgave i samfunnet er å utvikle og forpakte verdier i videst mulig forstand og til samfunnets beste.

Dette skal gjøres på en slik måte at det tas balansert hensyn til alle de grupper som har interesser knyttet til næringslivet og den enkelte bedrift, bl.a. eiere, ansatte og deres familier, kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet for øvrig. Dette skal gjøres slik at det ikke påføres skader på mennesker, miljø, materielle verdier eller samfunnet for øvrig.

Vår virksomhet skal være samfunnsnyttig også på andre måter. Vår bedrift tar som en del av det totale samfunn, sitt ansvar for å bidra til utviklingen av samfunnet. Vi skal ta tilstrekkelig hensyn til korttids- og langtidsvirkningene på samfunnet av virksomhetens nåværende og framtidige handlinger.

Bedriften

Bedriften skal være et arbeidsfellesskap der alle medarbeidere lojalt bidrar til å virkeliggjøre bedriftens visjoner, mål og verdier. Vi skal sammen skape en bedrift vi kan være stolte av og som er respektert av andre.

Bedriften skal drives rasjonelt, effektivt og lønnsomt. Effektiv ressursbruk og lønnsomhet er en forutsetning for at bedriften skal kunne oppfylle sine mål og forpliktelser overfor eiere, ansatte, leverandører, kunder og samfunnet for øvrig.

Eierne

Bedriften skal drives slik at dens resultater fører til en konkurransedyktig avkastning på den investerte kapital. Den skal være et langsiktig investeringsobjekt for sine eiere.

Bedriften skal drives i overensstemmelse med eiernes mål og hensikter med sitt eierskap.

Ansatte

Lojalitet må være gjensidig. Det betyr bl.a. at de ansatte har plikt til å ivareta bedriftens beste og at bedriften har et spesielt ansvar for sine ansatte og deres mentale og fysiske helse, sikkerhet og velvære. Bedriften skal bidra til at de ansatte utvikler seg faglig og menneskelig og til at de utvikler sitt potensiale til beste for seg selv og sin arbeidsgiver.

Alle ansatte skal ha en rettferdig økonomisk godtgjørelse for sin arbeidsinnsats.

Forholdet til de ansatte og dem imellom bør være preget av tillit, ansvar, engasjement, entusiasme, integritet, ærlighet, rettferdighet, lojalitet og medmenneskelighet. Enhver ansatt har plikt til å stå for og praktisere bedriftens etiske verdier.

Kunder

Vårt mål er å levere det kunden trenger, til riktig tid, riktig kvalitet og riktig pris. Vi skal i forhold til våre kunder, legge vekt på nærhet, menneskelig behandling, kvalitet, kompetanse og effektivitet. Tillit og troverdighet står sentralt i forhold til våre kunder.

Konkurrenter

Våre verdier og holdninger skal også prege vår atferd overfor våre konkurrenter. Vi skal bidra til konkurranseforhold preget av hederlighet og som er i pakt med samfunnets rådende verdier.

Miljøet

Vi har ansvar for å ivareta ressurser, spesielt ikke-fornybare ressurser. Forurensning skal unngås og det bør være utviklet planer som minsker ødeleggelsene hvis ulykker skjer.

Vi skal ta tilbørlig hensyn til de virkninger våre handlinger kan ha for det globale miljøet. Norges forurensningsproblemer skal ikke løses ved å eksportere dem til andre land.

Andre

Våre verdier skal prege vår virksomhet i forhold til alle vår bedrift kommer i kontakt med. Vi skal ta hensyn til at vår virksomhet også kan ha innvirkning på grupper og enkeltmennesker vi ikke er i direkte kontakt med gjennom vår virksomhet.

Det skal tas hensyn til at det som er god skikk i (gitt land – Norge, andre..) ikke alltid er god skikk i andre land. Det skal vises respekt og tas hensyn til skikk og bruk i de land og kulturer vi kommer i kontakt med.

Bedrifters verdigrunnlag – eksempler

Hva skriftlige verdigrunnlag er, hva de inneholder og hvordan de utformes, kan best illustreres med eksempler fra aktuelle verdigrunnlag. Eksemplene under er fra nåværende og tidligere verdigrunnlag.

Vi skal under derfor se på verdigrunnlag fra en del norske organisasjoner. Utsagnene gir et godt inntrykk av den etikk som er i ferd med å utvikle seg i ledende norske organisasjoner. De kan også danne et godt utgangspunkt for bedrifter som skal utvikle sine egne verdigrunnlag.

Vi har valgt ut utsagn fra en rekke forskjellige verdigrunnlag og plassert dem i den hovedgruppe vi synes de hører hjemme. (Se gruppering over)

Enkelte organisasjoner kan ha kortfattede verdigrunnlag, som trekker opp hovedverdiene og de viktigste etiske prinsippene for virksomheten. Andre kan ha detaljerte verdigrunnlag som er ment å skulle være til hjelp i de fleste situasjoner de ansatte kan komme opp i.

Det er et stort samsvar mellom forskjellige bedrifters verdigrunnlag. Det er også stort samsvar mellom offentlige og private organisasjoners verdigrunnlag. Verdigrunnlagene kan legge forskjellig vekt på forskjellige verdier, de kan uttrykke seg forskjellig og de kan være forskjellige i hvor detaljerte de er. Likevel går det en klar linje gjennom verdigrunnlagene. Dette gir et godt inntrykk av hva som i dag er de verdier som mange norske bedrifter ønsker å følge.

Innledningen/generelt

Mange verdigrunnlag starter med en innledning. Denne forteller hva verdigrunnlagene er ment å være og hvorfor organisasjonene vil ha skriftlige verdigrunnlag.

Sitatene illustrerer også at verdigrunnlaget kan være et praktisk hjelpemiddel til å nå bedriftens forretningsmessige mål.

VÅRT VERDIGRUNNLAG er bygget på konsernets dokument “Mål, verdier og ledelse i Statoil”. Det er ment som en hjelp og veiviser for vår opptreden internt, og ikke minst for vår opptreden i forhold til våre kunder.
Statoil

Gruppens målsettinger og strategier kan best utvikles videre ved at vi har en visjon og at vi alle har et felles sett av verdier og holdninger som skal være retningsgivende for vår adferd og arbeidsmåte.
Wilh. Wilhelmsen

Et felles verdigrunnlag skaper nærhet mellom mennesker. Ved stadig å fokusere på verdiene, blir vi tvunget til å ta standpunkt, stadig å se på gapet mellom liv og lære. Det kan være en brysom prosess, men nyttig og svært verdifull. Kvalitet og høy etisk standard har i hele vår historie vært verdier som er blitt satt i høysetet. Men hver ny tid krever et nytt innhold.
Hafslund Nycomed

NRK skal aktivt formidler og forsvare de verdier og det kulturgrunnlag det norske samfunnet bygger på: rettssikkerhet – demokrati – ytringsfrihet – menneskeverd – toleranse – mangfold.
NRK

1 Samfunnet

De fleste bedrifter ser det som en del av sin oppgave å ivareta samfunnet og samfunnets interesser. De gir uttrykk for at samfunnet er et fellesskap der bedriftene inngår.

Sitatene illustrerer dette.

Vi vil bidra til å løse samfunnets felles oppgaver ved å øke konsernets verdiskapning. Dette er bare mulig hvis vår drift er lønnsom og i vekst. Det er lønnsomhet som gir oss muligheter til å videreutvikle medarbeidere, produkter og anlegg.
Orkla

Vår virksomhet må også være samfunnsnyttig. I takt med utviklingen må vi tilpasse driftsform, produkter og tjenester til samfunnet omkring oss.
Statoil

Verdiskapning i videste forstand er bedriftens fremste oppgave og ansvar overfor samfunnet. Vi har et klart ansvar både for vår bedrift, vår familie, for nærmiljøet og et felles ansvar for samfunnet. Å svekke dette ansvaret er å redusere menneskets verdi.
Hafslund Nycomed

2 Bedriften

Alle verdigrunnlag tar med forholdet til bedriften. De ansatte har forpliktelser overfor sin arbeidsgiver. Ikke bare å utføre den jobb de er ansatt for, men også andre former for etiske forpliktelser.

Sitatene illustrerer hvordan verdigrunnlag kan slå fast ønskene om hvordan bedriften skal være og de ansattes ansvar for å bidra til dette.

Selskapet skal arbeide for en effektiv ressursbruk og god lønnsomhet gjennom en tilpasningsdyktig organisasjon med evne og vilje til nytenkning.
Saga Petroleum

Gjennom fellesskap vil vi skape en bedrift vi kan være stolte av og som våre omgivelser respekterer. WW-gruppens forretningsområde er internasjonal maritim virksomhet ledet fra Norge. Vårt mål er, ved århundreskiftet, klart å fremstå som en de fremste shipping-grupperinger i Norge og så betydelig og solid at vi teller også internasjonalt. Alle medarbeidere skal bidra til at vår virksomhet drives slik at den er troverdig og fortjener tillit. Vi skal holde ord, avtaler og tidsfrister.
Vi skal vise full lojalitet til vedtatte mål, planer og beslutninger og aktivt medvirke til at disse oppfylles.
Wilh. Wilhelmsen

Våre nøkkelverdier er: Kundeorientering, verdiskaping, attraktive arbeidsplasser, langsiktighet, initiativ til omstilling, tillit, enkel styringsform og totalitet. Konsernet skal kjennetegnes ved tillit og troverdighet, innad og utad. Høy forretningsetikk skal være en rettesnor i vårt arbeid.
Orkla

3 Eierne

Sitatene viser at bedriftene har et ansvar overfor sine eiere.

Selskapets resultater skal gi grunnlag for konkurransedyktig avkastning til aksjonærene.
Saga Petroleum

Vi må tjene nok penger over tid til å kunne gi en tilfredsstillende avkastning på investert kapital. Derfor må vi drive kostnadseffektivt med strenge krav til kvalitet og sikkerhet.
Statoil

Lønnsomhet og soliditet skal være det grunnleggende for all vår virksomhet.
Kreditkassen

Vi kan best sikre oss tilførsel av egenkapital ved å være et attraktivt, langsiktig investeringsobjekt for våre eiere. Dette er en viktig forutsetning for at konsernet kan opprettholde sin handlefrihet.
Orkla

Konsernet er avhengig av seriøse og ansvarlige eiere som tenker langsiktig og har en forståelse for forskningens vesen.
Hafslund Nycomed

Det siste sitatet viser også at det kan stilles krav til eierne utover det at de stiller sin kapital til rådighet.

4 Ansatte

Verdigrunnlagene slår klart fast at bedriftene oppfatter seg å ha et ansvar for sine ansatte som går langt utover det å betale dem lønn for deres arbeid. Verdigrunnlagene illustrerer også at det ligger en grunnleggende virkelighetsforståelse, inkludert et positivt menneskesyn, som et fundament for verdigrunnlagene og bedriftenes virksomhet.

Mennesker som gis tillit, ansvar og klare mål, trives bedre i jobben. Personlig engasjement og entusiasme skaper resultater. Hver enkelt medarbeider i selskapet har ressurser og talenter som kan videreutvikles. Vårt menneskesyn legger vekt på åpenhet, omtanke og god kommunikasjon. Statoil stiller absolutte krav til ansattes redelighet og forretningsmoral, og alle skal utføre sitt arbeid i overensstemmelse med de høyeste etiske normer.
Statoil

Skape et miljø som gjør at alle medarbeidere føler frihet, tar ansvar og aktivt påvirker. Vi skal alle søke å bidra positivt til at andre i organisasjonen også lykkes, bl.a. ved å informere og rådspørre. Vi skal inspirere til nytenkning, initiativ og entusiasme. Vi skal ha tid og omtanke for våre medarbeidere. Vi skal følge opp helse og arbeidsmiljø.
Wilh. Wilhelmsen

Menneskets egenverdi står mest sentralt, og den kan aldri tas fra det. Verdien ligger i det å være et menneske uavhengig av intelligens, produksjonsevne og -kapasitet, om mennesket er sympatisk, elskverdig eller ikke. Vi er likeverdige uansett bakgrunn. Det skal være moro å arbeide, glede over å arbeide sammen med andre. Det er lettere å kjenne arbeidsglede når en opplever helheten og meningen med arbeidet.
Hafslund Nycomed

5 Kunder

Da de fleste bedrifter lever av sine kunder, er det ikke overraskende at kundene har en viktig plass i mange verdigrunnlag. Her er etikkens nytteverdi åpenbar. Via å opptre på en god måte overfor kundene, skal en også tiltrekke seg og beholde kunder.

Vi må akseptere at det er markedet vi lever av; at fornøyde kunder er vårt viktigste aktivum. Våre kunder skal oppleve oss som et menneskelig selskap med høy kompetanse, kvalitet og service. Være raske og effektive, og holde det vi lover. Gi kundene bedre service enn de forventer, og opptre som rådgivere og problemløsere. Skape varige kundeforhold.
Statoil

Vi vil legge vekt på nærhet til våre kunder og forbrukere. Vår planlegging skal ta utgangspunkt i kundenes og forbrukernes behov. Vi skal ha en kommersiell innstilling, vi skal handle forretningsmessig og vi skal utøve godt kjøpmannskap. Det vil styrke vår kundeorientering. Forbrukerne skal føle trygghet når de kjøper våre produkter.
Orkla

Vårt forhold til kundene skal være preget av god service basert på en høy etisk standard.
Kreditkassen

6 Konkurrenter

Konkurrentene har ikke en så framtredende plass i verdigrunnlag som kunder, eiere og ansatte. Men mange verdigrunnlag slår fast at en høy etikk også gjelder i forholdet til konkurrenter.

Vi skal være friskere, skarpere og mer attraktive enn konkurrentene.
Statoil

Våre verdier og holdninger skal også prege vår adferd overfor partnere, konkurrenter, næringsliv og samfunn.
Saga Petroleum

Vi skal behandle våre konkurrenter slik vi vil at våre konkurrenter skal opptre overfor oss.
Kreditkassen

7 Miljøet

De fleste bedrifter har i dag ansvaret for miljøet som en del av sitt etiske ansvar.

Vårt mål er at all virksomhet som selskapet driver, skal gjennomføres uten skade på mennesker eller miljø og uten tap av materielle verdier. Saga skal i sin virksomhet være blant de fremste innen helse, miljø og sikkerhet.
Saga Petroleum

Reduksjon av forurensninger og beskyttelse av det indre og ytre miljø i tråd med samfunnets krav og forutsetninger er også et viktig mål for vår virksomhet.
Elkem

Vår virksomhet skal preges av kontinuerlig arbeid for å bedre helse, miljø og sikkerhet i våre omgivelser og i forbindelse med våre leveranser.
Aker

8 Andre

Enkelte verdigrunnlag tar også med forholdet til andre enn de gruppene som er nevnt i punkt 1 til 6.

På mindre steder vil vår bedrift kunne få en meget stor betydning og innflytelse på lokalsamfunnet. Det er viktig å vite hvor grenseoppgangen er mellom bedriften og lokalmiljøet, slik at lokalsamfunnet ikke blir overkjørt eller utarmet. Et slikt miljø vil da bli svært sårbart.
Hafslund Nycomed

NRK skal ha et allsidig, landsdekkende programtilbud som tar hensyn til interesser og behov hos store og små lytter- og seergrupper.
NRK

Konsernet vil delta aktivt i utvikling og restrukturering av de bransjer vi er engasjert i.
Orkla

Den informasjon som Statoil gir til allmennheten om sin virksomhet og sine planer og produkter, skal være korrekt og objektiv.
Statoil

nb_NONorwegian